4. Казуси за правата на потребителите

Метод/техники

Групова работа и пленум

Цел

Занимаване/дискусия относно правата на потребителите

Запознаване с поддържащи институции

Материал

Приложение „Казуси за правата на потребителите“

Моливи

Време

45 минути

Формират се 6 групи. Всяка група получава казус от приложението „Казуси за права на потребителите“.

Участниците обменят информация по въпросите и записват своите констатации. След 10 минути участниците се връщат в пленума.

Всяка група представя своя казус и решенията, които участниците са намерили. Обучителят попълва всички липсващи пунктове.

Подпомагащите институции са записани на флипчарт.

След като всички казуси бъдат обсъдени, всички участници получават приложението „Решение на казуси за правата на потребителите“.

Приложение „Казуси за правата на потребителите“

Приложение „Решения на казусите за правата на потребителите“