2. Какви видове приходи има?

Методи/техники

Работа в малки групи и пленум

Цел

Обмен на различни възможности за приходи

Материал

Карти за модериране и химикалки

коркова дъска, пинчета

Време

25 минути

Формират се малки групи от 2 до 3 участници. Всяка група получава химикал и карти за модериране. Участниците размишляват върху различните възможности за приходи, които познават – от редовни доходи до безвъзмездни средства и субсидии и други доходи. На всяка карта за модериране е изписан само един термин.

След 10 минути групите се връщат в пленарната зала и представят своите констатации една на друга.

Картите се закрепват под следните заглавни карти:

  1. Редовен доход
  2. Безвъзмездни средства / Субсидии
  3. Други приходи

Ето само кратка извадка от възможни отговори:

Редовен доход

Безвъзмездни средства / Субсидии

Други приходи

Заплата (работник)

Семейна надбавка

Наследство

Възнаграждение(служител)

Надбавка за жилищни нужди

Печалби от хазарт

Обезщетение за безработица

Социални грижи/помощи

Частна продажба на вещи

Пенсия

Освобождаване от такса за рецепта

Битпазар

Възнаграждение (държавен служител)

Освобождаване от такси за излъчване/пренос

Дивиденти

Самонаети лица

Стипендия за обучение

Лихви

Надбавка за отглеждане на дете

Образователна / училищна помощ

Парични подаръци

Пенсия за сираци

Надбавка за пътуващи

Купони

Вдовишка пенсия

Различни отстъпки (напр. за пенсионери, студенти, …)

Приходи от наем

Издръжка

Надбавка за грижи

 

Възнаграждение за обучаващи се

Надбавка за отопление

 

Финансирана от държавата подкрепа за безработни, които вече нямат право на обезщетения за безработица

 

 

Пенсия за злополука /инвалидност

 

 

Пенсия от друга държава