1. Разясняване на терминологията

Метод/техники

Пленум

Цел

Запознаване с групата. Обяснение на термините.

Материал

Приложение „Терминология“

Време

15 минути

Други указания

Движението помага на участниците да се включат. То подпомага започването на разговор. Основните термини са обяснени.

Картите в приложението „Терминология” са разпределени в цялата стая. Участниците са помолени да напуснат местата си и да разгледат картите. Всеки участник трябва да вземе карта и след това да седне отново.

Когато всички седнат отново, отделните термини се четат. Те могат да бъдат обяснени от самите участници или от други участници. Ако никой не знае обяснението, приложението Основни познания „Терминология“ ще помогне.

Термините могат да се използват и допълват по желание.

Основни познания „Терминология“

Приложение „Терминология“