Превенция и застраховка

По темата

Много хора ползват продукти за превантивна грижа (пенсионни, здравни) или застрахователни полици. Повечето от тях обаче нямат точен поглед върху своите продукти или не знаят за какво са подходящи. Също така се забелязва, че някои хора са свръхзастраховани или инвестират неправилно. Те държат затворени дългосрочни продукти, но остават без пари, ако се случи нещо непредвидено.

Твърде много се разчита на други (напр. застрахователни брокери, банкови служители, …) и се пренебрегва факта, че им се плащат комисионни за реални продажби. Поради това клиентът често не е в центъра на вниманието на продажбите. И така, горните факти се обясняват сами по себе си.

Рамкови условия

Целева група

Възрастни
·      в основното и допълнителното образование и продължаващото обучение
·      в мерките на бюрата по труда
·      в съжителство с други хора и в социалните институции
·      в други обучителни курсове и т.н.

Време

100 – 110 минути

Предпоставки

Стая с достатъчно място за работа в малка група. Техническо оборудване (проектор, лаптоп).

Учебни цели

• Справяне със собствените инвестиционни желания
• Повишаване на осведомеността за „правилния начин за спестяване“
• Запознаване с продукти за предварителна грижа (пенсионни, здравни)
• Боравене със собствените застраховки
• Знания за застраховките – покриване на щети

План за провеждане на обучението – преглед

Методико-дидактически указания

Времетраене (в минути)

Степен на сложност

1.     Печалба от лотарията
Справяне със собствените желания и идеи за финансово осигуряване 

 

15

 

ниска

2.     Теоретичен принос

3-те нива на спестяване
Предоставяне на основни познания за правилен начин за спестявания и инвестиции 

Комплект слайдове „3-те нива на спестяване“

 

20

 

средна

3.     Магически триъгълник на инвестиране

Реализация на информацията от теоретичния вход

ПриложениеМагически инвестиционен триъгълник

 

35

 

средна

4.    Застраховки и застрахователни събития
Боравене със собствените застраховки и познания за покриване на щети

ПриложениеЗастраховка

ПриложениеЗастрахователни събития 

Решение Застрахователни събития 

 

40

 

средна

 

1. Печалба от лотарията

Методи/техники

Групи по двама и пленарна сесия

Цел

Запознаване в групата. Размяна на опции за превантивна грижа.

Материал

Листове и химикалки

Флипчарт

Време

15 мин. 

Допълнителни указания

Мненията на флипчарта дават първо впечатление кои продукти за превантивна грижа вече са известни.

2. 3-те нива на спестяване

Рамка

Пленум

Цел

Съставяне стъпаловиден план за повишаване на благосъстоянието

Обяснение на магическия инвестиционен триъгълник

Материал

Комплект слайдове „3-те нива на спестяване“

Лаптоп и проектор

Време

20 мин.

Допълнителни указания

Много хора вземат погрешни мерки за бъдещето си. Купуват продукти в дългосрочен план, но нямат резерви за покриване на краткосрочни разходи. Теоретичните данни показват, че трябва да се постави фокус към по-близкото бъдеще. Дългосрочните инвестиции могат да се правят само тогава, когато разходите за близкото бъдеще са подсигурени.

3. Магически инвестиционен триъгълник

Рамка

Групова работа – пленум /последващо обсъждане/

Цел

Представяне на различни инвестиционни възможности

Осъзнаване на връзката между отделните фактори на магическия инвестиционен триъгълник

Материал

Приложение „Инвестиционен магически триъгълник „

моливи

Флипчарт с „Инвестиционен магически триъгълник „

Време

35 мин.

Допълнителни указания

Чрез позиционирането на отделните инвестиционни възможности, участниците трябва да осъзнаят, че всеки вид инвестиция има предимства и недостатъци. Не е възможно да се постигнат 100% от всичките 3 фактора (сигурност, доход, ликвидност). В зависимост от личната позиция и желаната цел, всеки трябва да намери сам за себе си правилната форма за инвестиция.

4. Застраховки и застрахователни събития

Рамка

Групи по двама и пленум

Цел

Обмен на мнения за застраховките

Запознаване с различните видове застраховки

Материал

Приложение „Застраховка“ – 1-во ниво

Приложение „Застрахователни събития“ – 2-ро ниво

моливи

флипчарт

Време

40 мин.

Допълнителни указания

След обобщаване на информацията от флипчарта, се получава първото впечатление, кои застраховки са вече познати.