4. Застраховки и застрахователни събития

Рамка

Групи по двама и пленум

Цел

Обмен на мнения за застраховките

Запознаване с различните видове застраховки

Материал

Приложение „Застраховка“ – 1-во ниво

Приложение „Застрахователни събития“ – 2-ро ниво

моливи

флипчарт

Време

40 мин.

Допълнителни указания

След обобщаване на информацията от флипчарта, се получава първото впечатление, кои застраховки са вече познати.

Участниците се групират в групи по двама. Всяка група получава приложена анкета „Застраховане“.

След 10 минути участниците се връщат към пленарната сесия.

Резултатите се обсъждат. Отделните видове застраховки се отбелязват на флипчарт и се обсъждат.

След това участниците се разделят  отново в групи по двама.

Този път получават приложение „Застрахователни случаи/събития“. Трябва да се опитат да хармонизират подходящата застраховка към съответното застрахователно събитие.

След 10 минути участниците се връщат в пленарната зала и резултатите се сравняват и обсъждат.

Приложение „Застраховка“

Приложение „Застрахователни събития“