2. Мозъчна атака „Дългове“

Рамка

Групова работа и пленум

Цел

Обмяна на мнения относно „Дългове“

Материал

Приложение „Дългове“  на флипчарт или лист DIN A3

моливи

Време

50 минути

Допълнителни указания

 

 

Формират се 6 малки групи. Всяка група определя водещ, който ще записва.

Всяка група получава лист с въпрос. Членовете на групата обменят идеи и записват резултатите.

Процесът се спира след 5 минути. Записите се предават по посока на часовниковата стрелка на следващата група. Членовете на групата прочитат вече написаното и добавят в листа допълнителни изявления. Групите отново имат 5 минути за работа. След това листовете се предават на следващата група.

Това продължава, докато всички групи получат отново своя първоначален запис/лист.

Всяка от групите прочита резултатите от своя постер. Ако нещо не е ясно, се задават допълнителни въпроси. Ако някой се сети за още нещо, то се отбелязва допълнително върху постера.

  • Просрочени задължения за наем
  • Натрупване при енергийни доставчици
  • Просрочени задължения за издръжка
  • Глоби
  • Овърдрафт
  • Неизпълнение по ипотечни кредити

Повече подробности в презентацията „Регулиране на дълга”.

Приложение „Дългове“