2. Welke inkomsten bestaan er?

Setting

In kleine groepen en in plenum

Doel

Uitwisseling over de verschillende inkomstenbronnen.       

Materiaal

Beoordelingskaartjes  en pennen

Prikbord, spelden

Tijdsduur

25 minuten

Er worden kleine groepjes van 2 tot 3 deelnemers gevormd. Elke groep krijgt een pen en  beoordelingskaarten. Er wordt hen gevraagd na te denken over de verschillende bronnen van inkomsten die zij kennen. Van reguliere inkomsten, tot toelagen en subsidies, tot andere inkomsten. Op elk kaartje mogen ze slechts één begrip neerschrijven.

Na 10 minuten komen de groepen terug naar de plenaire vergadering en presenteren hun resultaten aan elkaar.

Hun kaartjes worden op het prikbord gespeld onder de volgende rubrieken:

  1. regelmatig inkomen
  2. uitkeringen / subsidies
  3. andere

Hier volgt slechts een kort overzicht van mogelijke antwoorden:

Regelmatig inkomen

 Subsidies, premies

Andere

Loon/salaris (werknemers in loondienst)

Kindergeld  

Erfenis

Loonvervangende uitkeringen (vb. uitkering bij ziekte)

Huisvestingsvergoeding

Gokwinsten

Werkloosheidsuitkering

Maatschappelijke bijstand

Privé verkoop van eigen spullen

Pensioen

Vrijstelling dokterskosten

Rommelmarkt

Bezoldiging (ambtenaren)

Vrijstelling Radio-en TV-taks

Dividenden

Particuliere geldopname (zelfstandige)

Studiebeurs/ studietoelage

Interesten

Toeslag voor kinderopvang

Schooltoelage

Geldschenking

Wezenpensioen

Forensenvergoeding

Voucher of waardebon

Weduwenpensioen

div. verminderingen (voor bv. gepensioneerden, scholieren, …, …)

Huurinkomsten

Alimentatie/Onderhoudsgeld

 Zorguitkering

 

Leerlingenuitkering

Verwarmingstoelage

 

Bijstandshulp

 

 

Ongevallenvergoeding

 

 

Buitenlands pensioen …